Styrelsens kommentar, avslutad förrättning

I fredags bör alla fastighetsägare i området fått brev från Lanmäteriet, i form av ”Underrättelse om avslutad förrättning”.

Styrelsens bedömning är att beslutet i stort fattas på samma grunder och med samma innehåll som det utkast som diskuterades på sammanträdet den 13/5, och med hänsyn till de kommentarer som framkom då.

Den enskilt största diskussionspunkten på sammanträdet den 13/5 handlade om gavelstegarna. Som framgår i anläggningsbeslutet i aktbilaga PR2 kommer stegarna inte att ingå i gemensamhetsanläggningen. Det är viktigt att förstå att beslutet är taget i enlighet med anläggningslagen, och inte baseras på åsikter från boende i området eller tjänstemän på Lantmäteriet. Beslutet har heller ingen praktisk påverkan på de existerande stegarna, rent juridiskt ändras inget från hur det alltid varit. Det är dock uppenbart att det finns flera olika åsikter i ämnet, och dessa behöver uppenbarligen diskuteras vidare.

Nu väntar vi på att beslutet ska vinna laga kraft. Därefter är det dags att bilda en förening, vars styrelse, får i uppdrag att förvalta den nya gemensamhetsanläggningen.

Vänligen
Styrelsen