Fastighetsägaransvar kompletering

Ventilationen under husen sker genom öppningar i ändarna på längorna och genom ventiler, 2 på varje sida av resp. fastighet. För att att skapa god ventilation och förhindra fukt o mögel under husen är det viktigt att dessa ventiler fungerar som de skall och inte täpps för eller byggs för så luftcirkulationen förhindras.

Ventilationen på vinden sker framförallt genom att det finns en luftspalt vid yttersidorna på varje fastighet. Dessa får inte täppas till av t.ex. isolering utan luften måste kunna cirkulera fritt annars finns det risk för mögel i taken.Flera längor har dessutom installerat luftventiler på taken som koplertering.

Det är varje fastighetsägares ansvar att se till att träd, buskar o häckar ej växer utanför tomtgränsen.

Behöver någon hjälp med nedtagning av t.ex. träd så finns bl.a. detta företag som har varit här tidigare.

Trädspecialisterna i väst AB    www.tradspecialisterna.se   Jimmy Billkrantz 0705-570580

Styrelsen

 

 

Uthyrning av garage

Garagen ägs av föreningen och upplåtes till respektive fastighetsägare. Om någon fastighetsägare inte utnyttjar sitt garage skall styrelsen meddelas. Styrelsen kan då upplåta garaget till annan fastighetsägare. Fastighetsägaren kan också efter meddelande till styrelsen själv överlåta garageplatsen till annan fastighetsägare inom området. Detta får ske mot en mindre ersättning som motsvarar fastighetsägarens kostnad till föreningen för garageplatsen. OBS att garagen endast får nyttjas av medlemmar i Hålabäcks Värmeför.Ek.För. Det är absolut förbjudet att hyra ut till utomstående och till företagsverksamhet.

Styrelsen

Garageportar

Samtliga garageportar är nu justerade, rengjorda o smörjda. Ramen och därmed porten har höjts ett par cm., vilket bör innebära att portarna går att öppna o stänga lätt även i vinter. I samband med justeringen var vi tvungna att ta bort brädan vid portarnas överkant. Därmed försvann också numren på portarna. Vi återkommer med en lösning. Hoppas alla hittar till sina garage ändå.

Styrelsen