Kallelse till extra föreningsstämma

Det har blivit dags att likvidera den gamla ekonomiska föreningen.

För att genomföra detta på rätt sätt behöver vi kalla våra medlemmar till en extra föreningsstämma.

Den kommer att ta plats utanför panncentralen 22-11-29 18:30

KALLELSE
Medlemmarna i Hålabäcks Värmeförening Ek. för. (749400-1089) i likvidation kallas härmed
till extra föreningsstämma.
Dag och tid: 2022-11-29 klockan 18:30
Plats: Utanför panncentralen
Ärenden:

 1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av justerare
 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om godkännande av likvidatorns slutredovisning och
  beslut om ansvarsfrihet för likvidatorn.
  Enligt likvidatorns slutredovisning finns inga tillgångar att skifta ut.
 7. Stämmans avslutande
  Medlemmarna som så önskar kan få kopia av senaste årsredovisningen samt likvidatorns
  slutredovisning skickat till sig mejlar detta till styrelsen.
  2022-11-15
  Niklas Nygårds, Likvidator

Städdagen

På städdagen på lördag föreslår styrelsen att alla som skall vara med på städningen samlas uppe vid miljöhusen klockan 10.

Styrelsen har information att delge och kan svara på några frågor om sådana finns.

Hoppas vi ses på lördag och tillsammans gör vi fint i vårt område.