Allmän information

Grunden för vår verksamhet finner ni i våra stadgar. Stadgarna finns här på hemsidan.

För att på ett smidigt sätt sprida information och samordna diverse arbeten har vi två längrepresentanter per länga. Dessa väljs på ett år enligt ett rullande schema.

Längrepresentanterna har dessutom nyckel till redskapsförrådet i panncentralen som är placerad mitt i området. I redskapsförrådet finns bord och stolar samt stege och skottkärra till utlåning.

I panncentralen finns dessutom bastu och dusch samt mangelrum. Koden till kodlåset finns på anslagstavlan i miljöhuset. Alla som utnyttjar bastu/dusch/mangel städar efter sig.

Mitt i området finns våra två MILJÖHUS. Varje fastighetsägare skall ha en nyckel dit.

Vi har gemensam sophantering med källsortering i våra miljöhus. Det är viktigt att vi hjälps åt och håller rent och snyggt för allas gemensamma trevnad, och att  hushållssopor, matavfall, tidningar, plastemballage, metall, wellpapp och glas sorteras rätt.

Anvisning över hur soporna sorteras finns innanför dörren i vårt miljöhus.

Följ skyltarna. Det finns ingen annan än vi själva som håller ordning, städar och plockar upp.

Genom föreningen äger vi gemensamt parkeringsplatserna med gästparkering och gräsområdena. Dessutom ägs garagen gemensamt men respektive fastighetsägare ansvarar för att deras del underhålls. Elen i garagen är uteslutande till för belysning och bekostas gemensamt av föreningen. Det är absolut förbjudet att ladda elfordon i garagen då kablaget inte är utformat för detta, vilket kan resultera i brand!

Det är viktigt att garagedörren hålls stängd. Vi har tyvärr haft oönskad påhälsning.

Om någon fastighetsägare inte utnyttjar sitt garage, kan man hyra ut det till annan medlem i värmeföreningen. Observera att det inte är tillåtet att hyra ut till extern hyresgäst då ansvarsfrågan blir komplicerad.

Biltvätt är inte tillåten inom föreningens område. Biltvätt på annan plats, t.ex. den egna fastigheten, ska ske i enlighet med kommunens rekommendation.

För de övriga gemensamma områdena gäller att vi gemensamt vårdar dessa.

Varje fastighetsägare ansvarar själv för att respektive fastighet underhålles.

Ibland kan det behövas gemensamma åtgärder typ takunderhåll, hängrännor etc. Detta ansvarar resp. fastighetsägare för men bör samordnas inom resp. radhuslänga.

Observera att det egna ansvaret bl.a. innefattar underhåll av ventilationshuvar på taket. Dessa behöver ibland målas. Värme och avloppsledningar i och under husen nertill den gemensamma huvudledningen är också varje fastighetsägares eget ansvar.

Har ni ytterligare frågor kontakta gärna styrelsen.

Styrelsen

Hålabäcks Värmeförening Ek.För.