Stadgar för Hålabäcks Värmeförening Ek. För.

§ 1

 Föreningens firma är Hålabäcks Värmeförening Ek För.

 § 2

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att till medlemmarna leverera hetvatten från föreningens panncentral.

att iordningställa garage, parkeringsplatser och övriga områden på ett för detta ändamål avsatt mark samt bland medlemmarna fördela garage och parkeringsplatser

att träffa avtal om bortforsling av sopor från medlemmarnas fastigheter

att till medlemmarna uthyra föreningen tillhörig fast och lös egendom, samt

att i övrigt främja medlemmarnas gemensamma ekonomiska intressen.

 § 3

 Styrelsen har sitt säte i Kungsbacka kommun.

§ 4

Medlem skall deltaga i föreningen med det antal insatser som motsvarar medlemmens innehav av fastigheter anslutna till föreningens panncentral.

§ 5

Insats lyder å 3.000 kronor. Insats erlägges inom en månad från anmodan.

§ 6

Medlem skall till föreningen erlägga årsavgift med så stor del som motsvarar medlemmens andel av föreningens kostnader för under § 2 omförmälda tjänster. Härvid skall föreningens kostnader inkludera såväl löpande driftsutgifter såsom bränsle, belysning, försäkringar, räntor, fastighetsförvaltning, renhållning m m som kapitalkostnader ex amorteringar även som under § 7 oanmälda avsättningar till fonder.

Om fonder och användning av årsvinst

§ 7

Inom föreningen skola bildas följande fonder

a) Reparationsfond

b) Reservfond

Reparationsfonden är avsedd att möta kostnader för större reparationer och underhållsarbeten å föreningens byggnader samt tomtmark inklusive park – parkeringsutrymmen och att täcka kostnader för underhållsarbeten å föreningens pannanläggning samt i mark nedlagda ledningar fram till avsättning från huvudledningen för ansluten fastighet. Fonden bildas genom årlig uttaxering av 4% på indexuppräknat insatskapital. Som bestämmelse för index skall SCB:s konsumentprisindex 1966 och som insatskapital användes ställda panter enligt § 5.

Sedan omförmälda fond uppgår till 100% av insatskapitalet må vidare avsättning upphöra. Nedgå fonden under detta belopp, skall stadgad avsättning till densamma åter vidtaga och fortsätta till dess fonden ånyo uppgår till nämnda procent av insatskapitalet.

Reservfonden bildas på sätt i § 8 omförmäles

§ 8

Av föreningens årsvinst skall minst 5% avsättas till reservfond. Vad som därefter kvarstår skall, efter föreningsstämmans beslut, antingen fonderas eller och fördelas mellan medlemmarna i förhållande till den omfattning vari de deltagit i föreningens verksamhet.

§ 9

Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse om lägst 3 och högst 5 personer, vilka väljas å ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess den andra därpå följande föreningsstämman hållits. Vid samma tillfälle väljes två styrelsesuppleanter för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits. Styrelseledamöterna, som skall återväljas, avgå växelvis 1 (2) resp. 2 (3) vartannat år. Första gång val sker, bestämmes turen för avgång genom lottning.

Styrelsen är beslutsför, då mer än halva antalet styrelseledamöter är tillstädes.

Styrelsen utser inom sig ordförande (och vice ordförande). Föreningens firma tecknas av styrelsen såsom sådan eller av två styrelseledamöter i föreningen eller av en styrelseledamot i föreningen med annan person, som styrelsen därtill utsett.

§ 10

Styrelsen ävensom firmatecknare äga att själva eller genom ombud ej mindre i förhållande till tredje man handla å föreningens vägnar än ovan inför domstolar och andra myndigheter företräda föreningen.

Å styrelsen ankommer att till beloppet fastställa årsavgiften ävensom att bestämma den ordning, vari denna skall erläggas.

Styrelsen skall förvalta föreningens fastigheter.

Styrelsen äger ej utan föreningsstämmans bemyndigande försälja, nedriva, ombygga eller belåna (inteckna) föreningens fasta egendom. Givet bemyndigande gäller icke utöver två år.

Styrelsen ansvarar för att handelsböcker för föreningen föras i enlighet med bokföringslagen 1999

Föreningens räkenskaper skola avslutas för kalenderår.

Före januari månads utgång varje år skall styrelsen till revisorerna avlämna förvaltningsberättelse, vinst- och förlusträkning samt balansräkning.

Styrelsen skall en gång varje år innan förvaltningsberättelse avgives besiktiga föreningens fastigheter och övriga tillgångar

§ 11

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skola granskas av två å ordinarie föreningsstämma valda revisorer, utsedda för tiden intill ordinarie stämma hållits. Revisorerna skall bestå av en ordinarie revisor och en lekmannarevisor.

På samma sätt och för samma tid utses två revisorssuppleanter.

Det åligger revisorerna att en gång om året före ordinarie föreningsstämma verkställa fullständig revision av föreningens räkenskaper samt att dessutom minst en gång i kvartalet granska föreningens kassa och inneliggande värdehandlingar ävensom att i styrelsen i § 10 omförmälda besiktning.

Föreningsstämmor 

§ 12

Ordinarie föreningsstämma skall hållas en gång om året före mars månads utgång.

Extra stämma hålles då styrelsen finner omständigheter därtill föranledda och skall av styrelsen utlysas då revisorerna eller minst 1/10 av medlemmarna därom hos styrelsen inlämnat skriftlig anhållan med avgivande av ärende, som önskas å stämman behandlat.

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelande skola ske skriftligt. Kallelse till stämma skall avgiva de ärenden, som skola för befordran vara avlämnade, då det gäller kallelse till ordinarie stämma tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman och då det gäller kallelse till extra stämma tidigast fyra veckor och senast en vecka före stämman. Kallelsen skall skriftligen delas ut i respektive medlems brevlåda och publiceras även på föreningens hemsida www.violgatan.se

§13

Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen anmäla hos styrelsen senast fyra veckor före stämmans hållande. Dessa ärenden skall bifogas kallelsen till stämman.

§ 14

På ordinarie föreningsstämma skola förekomma följande ärenden:

a) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.

b) Val av ordförande

c) Val av justeringsmän

d) Fråga om kallelse till stämma behörigen skett.

e) Styrelsens förvaltningsberättelse

f)  Revisorernas berättelse

g) Fastställande av balansräkningen

h) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

i)  Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust

j)  Fråga om arvoden för löpande året

k) Val av styrelseledamöter och suppleanter

l)  Val av revisorer och suppleanter

m) Andra ärenden, som blivit i kallelsen till stämman angivna

På extra föreningsstämma skola förekomma endast de ärenden, för vilka stämman utlysts och vilka angivits i kallelsen till densamma.

Intill dess ordförande blivit utsedd föres ordet av styrelsens ordförande (eller vice ordförande) eller vid förfall för dem, av den till levnadsåren äldste bland de närvarande styrelseledamöterna eller suppleanterna.

Övrigt 

§ 15

Medlem är skyldig att till pris och villkor i övrigt, som styrelsen lika för medlemmarna beslutar, av föreningens värmecentral anslutna byggnad.

§ 16

Medlem är förpliktigad att hålla honom tillhörig hetvattenledning med därtill hörande anordningar i sådant skick att distributionen av hetvatten icke försvåras äventyras ävensom ombesörja erforderliga underhållsarbeten och reparationer av desamma.

§ 17

Styrelsen äger rätt att låta besiktiga och prova medlems hetvattenledningar med därtill hörande anordningar. Medlem åtager sig att tillse innan distribution av hetvatten påbörjas ävensom vid utvidgning eller förändring av medlems anläggning de ändringar eller åtgärder vidtages, som styrelsen anser erforderligt för erhållande av betryggande driftsförhållanden.

§ 18

Medlem medgiver styrelsen rätt att erhålla eller bereda sig tillträde till medlems fastighet för att på medlemmens bekostnad utöva tillsyn och verkställa underhåll och reparationer av honom tillhöriga hetvattenledningar med därtill hörande anordningar, därest i sådant hänseende meddelade föreskrifter skulle åsidosättas.

§ 19

Föreningen fritages från allt ansvar för uteblivet, fördröjt eller försvårat utförande av föreningens uppgifter, förorsakade av force majeure såsom krig, strejk, lockout, importhinder, trafikrubbningar, driftsstörningar eller andra utanför föreningens kontroll liggande omständigheter.

Föreningen medgives rätt att för reparation, undersökning, ändring eller utökning av ledningar samt installation av maskiner, apparater och dyligt tillfälligt avbryta leverans av hetvatten. Medlem är inte berättigad till ersättning för dylika avbrott.

§ 20

Vid såväl frivillig som tvångsmässig överlåtelse av medlems fastighet är, medlemmen förpliktigad att jämväl överlåta motsvarande andel i föreningen samt tillse att förvärvaren söker inträde i föreningen. Förvärvaren skall om förvärvet lämna föreningen meddelande och skall samtidigt ansöka om inträde i föreningen.

§ 21

Överlåtelse av andel i föreningen får ske endast i samband med överlåtelse av den mot andelen svarande fastigheten.

Medlem äger icke pantsätta eller annorledes som säkerhet lämna andel i föreningen.

§22

Medlem, som icke iaktar sina förpliktelser mot föreningen eller som skadar föreningen  eller motarbetar dess ändamål eller intressen kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

Avgående medlem äger icke av föreningen utfå inbetalda insatser; medlem dock obetaget att vid överlåtelse av sin fastighet med därtill hörande andel i föreningen av köparen gottgöra sig för insatsbeloppet.

Utesluten medlem äger icke utfå inbetalda insatser eller utbekomma beslutad vinstutdelning.

Vid föreningens upplösning skola de behållna tillgångarna fördelas mellan de vid det slutliga beslutet om föreningens likvidation kvarvarande medlemmarna på så sätt att medlemmarna först utfå erlagda insatser och att återstoden fördelas dem emellan i förhållande till antalet insatser.

§ 23

Tvister mellan föreningen och styrelsen eller ledamot därav eller föreningsmedlem skall, där de ej angå fråga om nyttjanderätts förverkande, hänskjutas till avgörande av skiljemän enligt lagen om skiljemän.

§ 24

I allt varom ej här ovan stadgats gäller lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar och lagen 1991:614 om bostadsrättsföreningar där denna å föreningens verksamhet tillämpas.

 

Att ovanstående stadgar blivit antagna vid sammanträde med medlemmar i Hålabäcks Värmeförening Ek För. I Kungsbacka den 15 september 1966 intygas härmed.

 

Helge Karlsson                                         Gunnar Ekdal

_

Stadgeändring paragraf 7 inskriven enligt årsmötesbeslut 1987-03-24 och 1988-03-29

 

Bernt Magnusson                                     Göran Georgsson

_

Stadgeändring paragraf 3, 9, 10, 11, 13, 15 och 24 inskrivna enligt årsmötesbeslut 2011-03-30 och 2012-03-26

 

Bengt Grahn                                             Ingvar Wahlgren