Förslag förändringar i Stadgar för Hålabäcks Värmeförening Ek.För

§ 3

Styrelsen har sitt säte i Kungsbacka stad

Ändras: Styrelsen har sitt säte i Kungsbacka kommun

§ 9

 Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse om lägst 3 och högst 5 personer, vilka väljas å ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess andra därpå följande föreningsstämma hållits. Vid samma tillfälle väljes två styrelsesuppleanter för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits. Styrelseledamöterna, som kunna återväljas, avgå växelvis 1 (2) resp. 2 (3) vartannat år. Första gången val sker, bestämmes turen för avgång genom lottning. Utav styrelsens ledamöter utses en ordinarie och en suppleant av Kungsbacka stad.

Strykes: Utav styrelsens ledamöter utses en ordinarie och en suppleant av Kungsbacka stad

 § 10

Styrelsen ävensom firmatecknare äga att själva eller genom ombud ej mindre i förhållande till tredje man handla å föreningens vägnar än ovan inför domstolar och andra myndigheter företräda föreningen.

 Å styrelsen ankommer att till beloppet fastställa årsavgiften ävensom att bestämma den ordning, vari denna skall erläggas. Styrelsen skall förvalta föreningens fastigheter genom en av styrelsen utsedd vicevärd, vilken icke själv behöver vara ledamot eller suppleant i styrelsen eller medlem av föreningen. Styrelsen äger ej utan föreningsstämmans bemyndigande försälja, nedriva, ombygga eller belåna (inteckna) föreningens fasta egendom. Givet bemyndigande gäller icke utöver två år.

Strykes: genom en av styrelsen utsedd vicevärd, vilken icke själv behöver vara ledamot eller suppleant i styrelsen eller medlem av föreningen

Styrelsen ansvarar för att handelsböcker för föreningen föras i enlighet med bokföringslagen den 31 maj 1929

Ändras: Styrelsen ansvarar för att handelsböcker för föreningen föras i enlighet med bokföringslagen 1999.

Föreningens räkenskaper skola avslutas för kalenderår.

Före januari månads utgång varje år skall styrelsen till revisorerna avlämna förvaltningsberättelse, vinst och förlusträkning samt balansräkning.

Styrelsen skall en gång varje år innan förvaltningsberättelse avgives besiktiga föreningens fastigheter och övriga tillgångar.

 § 11

Styrelsen förvaltning och föreningens räkenskaper skola granskas av två å ordinarie föreningsstämma valda revisorer, utsedda för tiden intill dess ordinarie stämma hållits.

Lägga till: Revisorerna skall bestå av en ordinarie revisor och en lekmannarevisor.

På samma sätt och för samma tid utses två revisorssuppleanter. Utav revisorerna utses en ordinarie och en suppleant av Kungsbacka stad.

Strykes: Utav revisorerna utses en ordinarie och en suppleant av Kungsbacka stad.

Det åligger revisorerna att en gång om året före ordinarie föreningsstämma verkställa fullständig revision av föreningens räkenskaper samt att dessutom minst en gång i kvartalet granska föreningens kassa och inneliggande värdehandlingar ävensom att deltaga i styrelsens i § 10 omförmälda besiktning.

§ 13

Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen anmäla ärendet hos styrelsen minst 30 dagar före stämmans hållande.

Ändras: Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen anmäla hos styrelsen minst 7 dagar före stämmans hållande.

 § 15

Medlem är skyldig att till pris och villkor i övrigt, som styrelsen lika för medlemmarna beslutar, av föreningens värmecentral anslutna byggnad.

Som säkerhet för föreningens leveranser skall medlem till föreningen överlämna inteckning uti den för medlemskapet avhängiga fastigheten till ett belopp av 3000:- kronor, liggande omedelbart efter de inteckningar, vilka lämnats som säkerhet för å fastigheten vilande statliga lån.

Strykes: Som säkerhet för föreningens leveranser skall medlem till föreningen överlämna inteckning uti den för medlemskapet avhängiga fastigheten till ett belopp av 3000:- kronor, liggande omedelbart efter de inteckningar, vilka lämnats som säkerhet för å fastigheten vilande statliga lån.

 § 24

I allt varom ej här ovan stadgats gäller lagen den 1 juni 1951 om ekonomiska föreningar och lagen den 25 april 1930 om bostadsföreningar där denna kan å föreningens verksamhet tillämpas.

Ändras: I allt varom ej här ovan stadgats gäller lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar och lagen 1991:614 om bostadsföreningar där denna kan å föreningens verksamhet tillämpas.